לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ideal product - מוצר אידיאלי
illegal occupaetion - עיסוק לא חוקי
illegal trade - סחר לא חוקי
initial price - מחיר התחלי
illustratiohn - איור
initial purchase - קנייה ראשונית
image advertising - פירסום תדמיתי
innovation - חידוש
image approach - דימוי, גישת
innovation adopters - מסגלי חידוש
image site - אתר תדמית
inoculation - חיסון
inoculation approach - גישה מחסנת
inovation level - רשת חדשנות
implied warranty - תערובה מיכללא
import agent - סוכן יבוא
import certificate - תעודת יבוא
inspection mark - סימן השגחה
import credit - אשראי ליבוא
instability - אי יציבות
import factoring - נכיסת יבוא
instaliment sale method - מכירה בתשלומים, שיטת
import financing - מימון יבוא
importer - יבואן
installment payment - תשלום לשיעורין
imports - יבוא
institutional advertising - פירסומת מוסדית
impression study - היתרשמות, חקר
insurance cargo - ביטוח מטענים
insurance transportation - ביטוח הובלה
impulse buying - קניית דחף
intaglio - הגבהה
impulse goods - מוצר דחף
integrated marketing concept - תפיסה שיווקית כוללת
integrated media - מדיה משולבת
intellectual message - מסר תבונתי
in store demonstration - תצוגת פנים
intensity interval - מירווח עוצמה
incentive - תמריץ
intensity of distribution - עצימות הפצה
incentive contract - חוזה תמריץ
intensive distribution - הפצה המונית
incentivized traffic - תנועה מתומרצת
incidental authority - סמכות אגבית
incomplete transaction - עיסקה לא גמורה
incumbent advantage - יתרון הנוכֵחַ
interactive communication - תיקשורת אינטראקטיווית
interactive television - טלוויזיה הידודית
independent agent - סוכן עצמאי
intercompany transactions - עסקות בין חברתיות
independent buying office - מישרד קניות עצמאי
independent store - חנות עצמאית
interest-free credit - אשראי ללא ריבית
independent variable - מישתנה בלתי תלוי
internal concessioner - זכיין פנימי
indifference - אדִישוּת
internal customer - לקוח פנימי
indifference curve - עקומת אדישות
international advertising - פירסום בינלאומי
indiffernece barrier - מחסום אדישות
international marketing - שיווק בינלאומי
internet - אינטרנט
indirect advertising - פירסומת עקיפה
internet advertising - פירסום באינטרנט
indirect data collecting - איסוף נתונים עקיף
indirect distribution - הפצה עקיפה
internet content - תוכן אינטרנטי
indirect exposure - חשיפה עקיפה
internet marketing - שיווק באינטרנט
internet merchant - סוחר אינטרנטי
indirect message - מסר עקיף
internet service provider [isp - ספק אינטרנט
individual brand - מותג פרטי
interpretation of information - פרשנות מידע
industry segment - מגזר ענפי
interview - ראיון
inertia - התמדה
intra-net - אינטרא-נט
inertia selling - מכירה בנאמנות
introduction of product - הצגת מוצר
influence hyrarchy - היררכיית השפעות
introductory offer - הצעת החדרה
information and communication flow - זרם מידע ותיקשורת
intrusiveness - הטרדה
information collecting - איסוף מידע
information drowing - משיכת מידע
information gap - פער מידע
involvement - מעורבות
information organization - אירגון מידע
involvement device - אמצעי מעורבות
information processing process - תהליך עיבוד מידע
iport license - רישיון יבוא
information processing theory - תּוֹרַת עִיבּוּד מֵידָע
information pushing - דחיפת מידע
information socrce - מקור מידע
irrevocable letter of credit - מכתב אשראי בלתי חוזר
information utility - תועלת מידע
island - אי
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות