לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
damurrage - דמי השהיה
direct distribution - הפצה ישירה
data collecting - איסוף נתונים
direct mail advertising - דיוור ישיר
data mining - כריית מידע
data processing - עיבוד נתונים
direct marketing - שיווק ישיר
date of acquisition - תאריך רכישה
direct message - מסר ישיר
dating - תיארוך
direct response adverting - פירסום תגובה ישירה
days purchases to accounts payable ratio - יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים
direct response advertising - תגובה ישירה לפירסום
direct seling - מכירה ישירה
direct structured niterview - ראיון מובנה ישיר
deal - עסק
directory advertising - פירסומת במדריכים
dealer brand - מותג סוחר
dirty bill of lading - שטר מטען מלוכלך
discount earned - הנחה שהורווחה
debt analysis - חובות, ניתוח
discount house - חנות הנחה
debt collection - גביית חוב
discount lost - הנחה שאבדה
discount of drafts - ניכיון מימשכים
debt extinguishment - סילוק חוב
discount policy - מדיניות הנחות
debt payoff - פירעון חוב
discriminating monopoly - מונופול מפלה
debtors - חייבים
discriminating tariff - תעריף מפלֶה
deceptive advertising - פירסום מטעה (2)
dishonored check - אי כיבוד שיק
disintermidiation - נגיסה בתיווך
declaration of cargo - הצהרת מטען
display - תצוגה
declination - סירוב
display advertising - פירסום תצוגתי
display case - תיבת תצוגה
disposable income - הכנסה פנויה
declining demand - ביקוש יורד
disposition to act - נכונות לפעול
decoding - פיענוח
disruptive technology - טכנולוגיה משבשת
distort - סילוף
defect - פגם
distraction - היסח דעת
deferred billing - תיארוך נידחה
distress goods - סחורות מצוקה
deferred delivery contract - הסכם למסירה מאוחדת
distress selling - מכירת מצוקה
deferred demand - ביקוש דחוי
distributing agent - סוכן הפצה
defferred instruments - ממסרים דחויים
distribution - הפצה
del credere - דל קרדרה
distribution channel leader - מנהיג הפצה
distribution coat analysis - עלות הפצה, ניתוח
deliberate behaviour - היתנהגות מכוונת
distribution cost analysis - נִיתוּחַ עלוּת הפָצָה
delivery - העברה (2)
distribution efficiency - יְעִילוּת הפָצָה
delivery date - מועד מסירה
distribution expenses - הוצאות הפצה
delivery failure - מחדל הספקה
distribution mix - תמהיל הפצה
delivery note - תעודת מישלוח
distribution planning - תִכְנוּן הפָצָה
delivery notice - הודעת הספקה
delivery of sale - מסירת מכר
delivory - מסירה
distributor - מחלק מפיץ
delvery date - מועד הספקה
distributor discount - הנחת מפיץ
delviered docks price - אספקה עד למזח
distributor wholesaler - סיטונאי מפיץ
demand - ביקוש
distributor's brand - מותג מפיץ
demand and supply - ביקוש והיצע
demand and supply curves - עקומת ביקוש והיצע
dock charges - דמי רציף
documentary - סרט תיעודי
demand estimate - אומדן ביקוש
documentary draft - מימשך דוקומנטרי
documents against acceptance - מסמכים נגד קיבול
documents against payment - מסמכים נגד תשלום
demand measurement - מדידת ביקוש
domping - היצף
door in the face - דלת בפרצוף
demand price - מחיר ביקוש
door opener - פותחן
demand surplus - עודף ביקוש
door to door - מדלת לדלת
door to door distribution - הפצה מדלת לדלת
demographic environment - סביבה דמוגרפית
door to door selling - מכירה מבית לבית
demography - דמוגרפיה
door to peer - מדלת לרציף
double decker - סיפון כפול
double page spread - כפולת עמודים
denied transaction - עיסקה מוכחשת
down market - שוק ירוּד
density - צפיפות
drafting - עריכה
deposit - פיקדון
depressed market - שוק "שפוף"
drawee - נמשך
depth interview - ראיון עומק
drive - דחף
depth of distribution - עומק הפצה
depth of exposure - עומק חשיפה
drive theory - תורת הנעה (2)
derived demand - ביקוש ניגזר
descriptive research - מחקר מתאר
design - עיצוב
drop shipment wholesaler - סיטונאי הזמנות
destination - יעד
destination merchandise - סחורת יעד
dry search - חיפוש יבש
destination port - נמל יעד
dry testing - ניסוי "יבש"
development expense - הוצאות פיתוח
dual distribution - הפצה כפולה
developmental marketing - שיווק מפַתח
dual price - מחיר כפול
diagram - דיאגרמה
differentaition - בידול
dummy - דמה
duplicated audience - קהל נחשף כפול
differentiated marketing - שיווק מבודל
durability - משך קיום
differentiation ability - יְכוֹלֶת בִּידּוּל
duties on buyers account - מחיר ללא מכס
diffusion model - מודל נפיצות
dwell time - זמן שהות
digital communication - תיקשורת דיגיטלית
dynamic content - תוכן דינמי
digital consumer - צרכן דיגיטלי
dynamic continuous innovation - חידוש דינמי רציף
direct advertising - פירסומת ישירה
direct delivery - מסירה ישירה
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות