לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
safety - ביטחון
sites advancing - קידום אתרים
sale - מכר
situation analysis - ניתוח מצב
sale by description - מכירה על פי תיאור
situation factors - גורמי מצב
sketch - סקיצה
skim off the cream - הסרת שמנת
sale presentation - מצג מכירה
skimming - גריפה
skimming pricing - המחרת גריפה
saleforce - כוח מכירה
skirt - חצאית
saleforce management - כוח מכירה, ניהול
sliding scale commission - עמלה מדורגת
sales agreement - הסכם מכירה
sliding scale rebate - הנחה עולה (2)
sales concdept - מכירה, גישת
slogan - סיסמה
slow moving inventory - מְלַאי אִיטִי
sales discount - הנחת מכירות
sales effectiveness test - יעילות מכירות, מיבחן
sales forecast - תחזית מכירות
sales incentive - תמריץ מכירות
social advertising - פירסומת חברתית
sales index - מדד מכירות
sales journal - יומן מכירות
social desirability - רצייה חברתית
sales law - חוק מכר
sales management - ניהול מכירות
sales manager - מנהל מכירות
social system - מערכת חברתית
sales method of depreciation - פחת על בסיס מכירות
socio-demographic characteristics - מאפיינים סוציו-דמוגרפיים
sales multiplier - מכפיל מכירות
soft bounce e-mail - דוא"ל חוזר זמנית
sales objectives - יעדי מכירה
soft goods - מוצר רך
soft sell - מכירה רכה
sorting out - סיווג
sales promotion - קידום מכירות
sorting utility - תועלת מיון
sound - פס-קול
source - מקור
sales representative - נציגי מכירות
space leasing - חכירת שטחים
sales returns and allowances - החזרות והנחות על מכירות
space seller - מוכר שטח
sales revenue maximization - הכברת הכנסה ממכירות
spamming - זיבול
special agent - סוכן מיוחד
sales tax - מס מכירות
special dating - תיארוך מיוחד
special event - אירוע מיוחד
special offer - הצעה מיוחדת
sales to other assets ratio - יחס מכירות לנכסים אחרים
special price - מחיר מבצע
sales tools - כלי מכירה
specialist ship - אוניה מתמחה
specialized goods - מוצרי ייחוד
salesmanship - מוכרנוּת
specialty advertising - פירסומת מיוחדת
salespeerson training - הדרכת מוכרנים
specialty advertisment - פירסומת מתמחה
salesperson - מוכרן
specialty store - חנות מתמחה
salesperson control - בקרת מוכרנים
specialty wholesaler - סיטונאי מתמחה
salespersons estimates - אומדני מוכרנים
speculation - ספקולציה
salespersons management - ניהול מוכרנים
split commission - עמלה מפוצלת
sample - דוגמה
splog - ספלוג
sponsored link - קישור חסות
sandwich generation - דור ביניים
satisfaction - סיפוק
spot commodity - סחורה מהמלאי
saturation - רוויה
spot delivery - מסירה מיידית
saturation campaign - מסע ריווי
saturation point - נקודת רוויה
scaling - סילום
stability - יציבות
scanner - סורק
schablone [gr.] - שַבּלונה
stale bill of lading - שטר מטען שהוי
scraching stiker - מדבקה מתגרדת
standard price - מחיר תקני
screening - ניפוי
standartization - תִקנוּן
scrip - תלוש
standing order - הזמנת קבע
stanz [gr.] - שטַנץ
sea freight - הובלה ימית
sea protest - מחאה ימית
starting - זִינוּק
static inventory - מְלַאי סְטָטִי
search - חיפוש
search costs - עלות חיפוש
status report - דוחַ מעמד
search engine marketing [sem - שיווק מבוסס חיפוש
status symbol - סמל מעמד
search for customers - איתור לקוחות
stepped rebate - הנחה מידרגית
search utility - תועלת חיפוש
stereotype - סטריאוטיפ
seasonal dating - אשראי עונתי
sticky - דביק
seasonal demand - ביקוש עונתי
sticky price - מחיר קשיח
seasonal discount - הנחה עונתית
stiker - מדבקה
stimulational marketing - שיווק ממריץ
seasonal trend - מגמה עונתית
stimulus - גירוי
seasonalty - עונתיוּת
stimulus response model - גירוי תגובה, מודל
second hand - יד שנייה
seconds - סוג ב'
stoppage in transitu - עצירת משלוח
security - אבטחה
stoppnage in transitu - עיכוב מסירה
segmentation - פילוח
storage - אחסנה
segmentation strategy - פילוח, אסטרטגית
store layout - מערך חנות
segmentational information - מידע מפולח
store sampling - דגימת חנויות
selective demand - ביקוש בררני
story board - טבלת סיפור
selective distribution - הפצה בררנית
selective specialisation - היתמחות סלקטיבית
self actualization - הגשמה עצמית
self advertision - פירסום עצמי
street display - שלט רחוב
self mailer - גלויה
strength - עוצמה
self preception hteory - תפיסה עצמית, תאורית
strengthenings - חיזוקים
self service - שירות עצמי
self-servic advertizing - פירסום בשירות עצמי
stroboscopic light - אור מרצד
sell and lease back - מכור והחכר
sell and lease back agreement - שכר מכר, הסכם
structural observation - תצפית מיבנית.
structure - מבנה
seller's interest - זיקת מוכר
structured interview - ראיון מובנה
seller's option - אופצית מוכר
seller-customer relationship - יחסי מוכר-לקוח
style obsolescence - היתיישנות דגם
sellers market - שוק מוכרים
stylist - מעצב
sellers over - יתר מוכרים
sub agent - סוכן משנה
selling expenses) - הוצאות מכירה
selling oriented system - מַערָךְ מְכִירָה
selling price - מחיר מכירה
selling process - מכירה, תהליך
subject line - שורת נושא
selling situation - מצב מכירה
sublimation - עידון
semantic differntial scale - דיפרנציאל סמנטי, סולם
subliminal advertising - פירסומת תת הכרתית
subliminal projection - השלכה תת הכרתית
service - שירות
subscriber - מנוי
service charge - דמי שירות
subscription - חתימת מנוי
service department - מחלקת שירות
subsegmentation - תת פילוח
service mark - סימן שירות
success indexes - מדדי הצלחה
service potential - פוטנציאל שירות
suggestion box - תיבת הצעות
service wholesaler - סיטונאי שירות
suggestive selling - הצעת מכירה
setelite sell - מכירת לוויין
settlement day - יום יישוב
settlement discount - הנחת מזומנים
superstore - חנות על
shadow price - מחיר צל
sharing of meaning - רושם דומה
supervisor - מפקח
shefing - מידוף
supplier - סַפָּק
shekel price - מחיר בשקלים
suppliers invoice - חשבון ספקים
shelf event - תוכנית מדף
suppliers(credit): - אשראי ספקים
supply - היצע
shelf product - מוצר מדף
supply and demand - היצע וביקוש
supply chain - שרשרת אספקה
shipment on open account - מישלוח בחשבון פתוח
shipped bill of lading - שטר מטען שלוח
support ststem - מערכת תומכת
shipping - מישלוח
supported price - מחיר נתמך
supporting marketing plan - תוכנית שיווק תומכת
shipping documents - מסמכי משלוח
supportive message - מֶסֶר תומך
ships classification - אוניות, סיווג
shop - חנות
surplus demand - ביקוש עודף
shopper marketing - שיווק ללקוּח
survey - סֶקֶר
shopping center - מרכז קניות
shopping goods - מוצרי חיפוש
shopping mall - קניון
short delivery - מסירה בחסר
sychological pricing): - פסיכולוגית, המחרה
short message servic [sms - מיסרון
symbol - סמל
short term contract - חוזה קצר מועד
sympathy - אהדה
synchromarketing - שיווק מתואם
short ton - טונה חסרה
synchronization - סינכרוניזציה
shortage) - מחסור
synopsis - תקציר
shutdown point - נקודת הפסד
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות