לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
replacement demand - ביקוש חילוף
randomized block design - עיצוב אקראי מרובע
replacement rate - תדירות רכישה
replacement sales - מכירות החלפה
repossession - חזקה חוזרת
rate of turnover - שיעור מחזור
representative wholesaler - סיטונאי-נציג
repression - הדחקה
rating of advertising - דירוג פירסום
repurchase agreement - קנייה חוזרת, הסכם
request circulation - תפוצה על פי דרישה
rationalization - רציונליזציה
request for proposal - בקשת הצעות
re positioning - מיצוב מחדש
requirements - צְרָכִים
reservation price - מחיר הסתייגות
reader pesponse - תגובות קוראים
reserve for discounts - הפרשה להנחות
readers pre copy - קוראים לגיליון
resistance - היתנגדות
resolution - רזולוציה
readership index - קריאות, מדד
respons time - זמן תגובה (2)
ready-made event - אירוע מן-המוכן
response - תגובה
response analysis - תגובות, ניתוח
real personal disposable income - הכנסה פנויה ראלית
response percentage - אחוז תגובה
reason why advertising - פירסומת מנמקת
response projection - חיזוי תגובות
rebate - החזר
resurvey - סקר חוזר
recapture - החזר מחדש
retail business - חנות קמעונאית
receipt voucher - שובר קבלה
received for shipment bill od lading - שטר מטען לסחורה שנתקבלה למשלוח
receiver - מקבל
recency/frequency - אחרונות/תדירות
reciprocal business - עסקי גומלין
reciprocal buying - קניות גומלין
recognition - הכרה
retailing - קימעונות
recollection test - זכירה, מבחן
retailing advertisement - פירסום קימעונאי
recommended retail selling price - מחיר מומלץ לצרכן
return on aolreztiging spending [roas - תשואת פירסום
recrption of messages - קליטת מסרים
return on sales - רווח על מכירות
recruiting of salesperson - גיוס מוכרנים
revealed preference - העדפה גלויה
revenue - פידיון
referent power - עוצמה מוקנית
revenue index - מדד פדיון
revenue premium - פרמיית פדיון
referrer - מַפנה
reverse bending - הטייה הפוכה
refutation strategy - הפרכה, אסטרטגית
reverse channels - נתיבים הפוכים
refutational message - מסר מפריך
reverse factoring - נכיסה הפוכה
reght set of circumstances - מערכת נסיבות מתאימה
revocable letter of credit - מכתב אשראי בר ביטול
regional agent - סוכן אזורי
revolving charge account - חשבון חיובים חוזר
regional render prices - מחירי אספקה אזוריים
revolving letter of credit - מכתב אשראי חוזר
registered tonnage - טונאז' רשום
right of rescission - זכות חרטה
regression analysis) - ניתוח רגרסיה
regular charge account - חשבון חיובים רגיל
risk averser - שונא סיכון
rejection note - הודעת דחייה
risk factors - גורמי סיכון
rejection risk - סיכון דחייה
risk of timing - סיכון עיתוי
rejection) - דחייה
risk seeker - אוהב סיכון
related party transactions - עסקות עם בעלי עניין
relative income hypothesis - הכנסה יחסית, תאורית
roll-up - גליל
release - שיחרור
release price maintenance - מחיר סופי לצרכן
rough - גולמי
remainder - שארית (2)
rough layout) - תסדיר גולמי
round off - עיגול
reminder advertising - פירסום מזכיר
rounnd sum - סכום עגול
render price - מחיר אספקה
route to market [rtm] - נתיב לשוק
renege - חרטה
routine decision - החלטה שיגרתית
repayment power - כושר החזר
repeat buyer - קונה חוזר
running line - שורה רצה
repeat buying - קנייה חוזרת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות