לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חיפוש רטוב wet search -
חבילת פרסומת advertising package -
חיפוש רעיוני conceptual search -
חבר מביא חבר member get a member -
חיקוי, המחרת imitative pricing -
חיתוך מחירים price cutting -
חברה לנכיסה factoring company -
חיתוך מחירים פרוע predatory price cutting -
חברת יעד target company -
חכירת שטחים space leasing -
חברת מיכרזים auction company -
חלון קופצנים pop-up window -
חברת שיווק marketing company -
חלופה alternative -
חברת שפע affluent society -
חלופות, דירוג alternatives rating -
חדירה penetration -
חלופת מותגים brand switching -
חדירה, המחרת penetration pricing -
חדירת מוצר product penetration -
חליבה milding -
חדשנים innovators -
חלק הקהל שנחשף audience share -
חוב - שינוי תנאים change in terms of debt -
חנות shop -
חוב לא מבוטח unsecured debt -
חוב פתוח open debt -
חובות, ניתוח debt analysis -
חנות דגל flagship store -
חוברת booklet -
חנות הנחה discount house -
חוג בית household circle -
חודש עברי lunar month -
חוות דעת מומחים experts opinion -
חנות כל בו department store -
חוזה בילעדיות agreement of exclusiveness -
חנות כללית general store -
חוזה במחיר פתוח open end price contract -
חנות מגוונת variety store -
חוזה גג blanket contract -
חנות ממוקדת one-stop shop -
חוזה הובלה affreightment contract -
חנות מפעל company store -
חוזה הוספה add on contract -
חנות מציאות bargain store -
חוזה לאספקה בעתיד forward supply contract -
חנות מתמחה specialty store -
חוזה מחירים price contract -
חנות סניף branch store -
חוזה מכר contract of sale -
חנות על superstore -
חוזה פירסום advertising contract -
חנות עצמאית independent store -
חוזה פתוח open end contract -
חנות קונצפט concept shop -
חוזה קצר מועד short term contract -
חנות קמעונאית retail business -
חוזה תמריץ incentive contract -
חנות שרשרת chain store -
חוזר circular letter -
חסות patronage -
חוזר פירסומי advertising circular -
חסות מתחלפת alternative sponsership -
חומר מצורף enclosure -
חצאית skirt -
חומר נילווה collateral material -
חקר אוכלוסייה population research -
חומר שיווקי marketing collateral -
חקר חלוץ pilot study -
חוסר ביקוש lack of demand -
חקר מחירים price inquiry -
חופש התקשרות freedom of contract -
חקר מילות מפתח keyword research -
חופשי ליד הספינה free alongside ship -
חקר עמדות attitude study -
חופשי על המטוס free alongside aircraft -
חקר שווקים market research -
חרטה renege -
חשבון account -
חשבון אשראי פתוח open end credit account -
חוק הגנת הצרכן consumer protection act -
חוק כרטיסי חיוב charge cards act -
חשבון הקפה charge account -
חוק מטקלף Metcalfe`s law -
חשבון חיובים charge account -
חוק מכר sales law -
חשבון חיובים חוזר revolving charge account -
חוק פיקוח על מיצרכים ושירותים products and services control law -
חשבון חיובים רגיל regular charge account -
חותמת פירסומית postmark advertising -
חשבון כוללני omnibus account -
חזקה חוזרת repossession -
חשבון לא מוגבל unlmited account -
חזקה פגומה adverse possession -
חשבון לקוח trade account receivable -
חידוש innovation -
חידוש אוטומטי automatic renewal -
חשבון מיסחרי commercial invoice -
חידוש דינמי רציף dynamic continuous innovation -
חשבון מכירה account sales -
חידוש יסודי fundamental innovation -
חשבון סחר trading account -
חידוש לא רציף non-continuous innovation -
חשבון סילוקין clearing account -
חידוש מאמץ adaptive innovation -
חשבון ספקים suppliers invoice -
חידוש מקדים advance renewal -
חשבון עמילות brokerage account -
חידוש פונקציונלי functional innovation -
חשבון פעיל active account -
חידוש רציף continuous innovation -
חשבון פריקה active account -
חיוב מראש advance billing -
חשבון פתוח oper account -
חיוב נוסף surcharge -
חשבון קונסולרי consular invoice -
חיוב עודף surcharge -
חשבון קופה cash account -
חשבון שוטף current account -
חיובים רציפים continuous billing -
חיזוי ביקוש demand forecasting -
חיזוי מכירות sales forecasting -
חשבונות חייבים accounts receivable -
חיזוי תגובות response projection -
חשבונית invoice -
חיזוקים strengthenings -
חשבונית מס tax invoice -
חיי מדף shelf life -
חייב payer -
חייבים debtors -
חשיפה impression -
חילופי כרזונים banner exchange -
חשיפה (2) exposure -
חינמון giveway / freebie -
חשיפה עקיפה indirect exposure -
חיסון inoculation -
חתימת מנוי subscription -
חיפוש search -
חתך כולל across the board -
חיפוש אנכי vertical search -
חתך לקוחות customer profile -
חיפוש בולייני boolean search -
חתך צרכנים consumer profile -
חיפוש יבש dry search -
חתך קהל נחשף audience profile -
חיפוש מנווט navigational search -
חתך שוק market profile -
חיפוש מקיף comperhensive search -
חיפוש עובדתי factual search -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות