לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
האחדה consolidation -
המחרת יוקרה prestigious pricing -
האפלה blackout -
המחרת מוצר חדש new product pricing -
הבראה שיווקית marketing recovery -
המחרת מטרה target pricing -
הגבהה intaglio -
המחרת מיכרז bid pricing) -
הגבלות כובלות tying restrictions -
המחרת מירווח mark up pricing -
הגבלות סחר trade restrictions -
המחרת מנהיג leader pricing -
הגדלה blow up -
המחרת פיתיון bait pricing -
הגהת אצטט acetate proof -
המחרת קו מוצרים product line pricing -
הגוונה אנכית vertical diversification -
המחרת קידום מכירות promotional pricing -
הגוונה רוחבית lateral divarsification -
המחרת שיא peak pricing -
הגוונה, אסטרטגית diversification strategy -
הגנה ניידת, אסטרטגית mobile defense strategy -
המלצה referral -
הגנת מנע, אסטרטגית preemptive defense strategy -
הגנת עמדה, אסטרטגית poisition defense strategy -
המלצת מומחים experts recommendation -
הגנת עמדת אגף, אסטרטגית flank positioning defence strategy -
המרצת מודעות prompt awareness -
הנחה concession -
הגרלה lottery -
הנחה (2) allowance -
הגרעת טיב trading down -
הנחה כספית cash discount -
הגשמה עצמית self actualization -
הנחה לכמות quantity discount -
הדגמה מבית לבית house to house sampling -
הנחה מותנית conditioned discount -
הדחקה repression -
הנחה מידרגית stepped rebate -
הדפס לתגובה answer print -
הנחה מיסחרית commercial discount -
הדפסת רכב over print -
הנחה מיצטברת cumulative discount -
הדרכת מוכרנים salespeerson training -
הנחה סמוייה hidden discount -
הובלה החוצה freight out -
הנחה עולה progressive rebate -
הנחה עולה (2) sliding scale rebate -
הנחה עונתית seasonal discount -
הובלה ימית sea freight -
הנחה פונקציונלית functional discount -
הובלה ישירה through freight -
הנחה שאבדה discount lost -
הובלה פנימה freight in -
הנחה שהורווחה discount earned -
הודעה communicate -
הנחות בשלשלת chain discount -
הנחת מזומנים settlement discount -
הנחת מחזור volume discount -
הודעת דחייה rejection note -
הנחת מכירות sales discount -
הודעת הספקה delivery notice -
הנחת מפיץ distributor discount -
הנחת נאמנות loyalty rebate -
הוזלה mark-down -
הנחת סחר trade discount -
הנחת קניות purchase discount -
הוצאה לאור publication -
הנעה, תורת motivation theory -
הנפשה animation -
הוצאה מראש prepaid expense -
הנפשה ממוחשבת computer animation -
הוצאות הפצה distribution expenses -
הסגר quarantine -
הוצאות לקידום promotion expenses -
הסחרה merchandising -
הוצאות מכירה selling expenses) -
הסחרה אוטומטית automatic merchandising -
הוצאות מכירה כלליות והנהלה general selling and administrative expenses -
הסכם אי תחרות no competition agreement -
הוצאות פיתוח development expense -
הסכם בלעדיות exclusive agreement -
הוצאות קידום promotin expenses -
הסכם למסירה מאוחדת deferred delivery contract -
הוצאות שיווק marketing expense -
הסכם מכירה sales agreement -
הוצאות, מדד expense index -
הסכם שיווק marketing agreement -
הוראת ביטול cancellation order -
הסכמה להזמנה acceptance of order -
הוראת השהייה abeyance order -
הסכמה לקבל סחורות acceptance of goods -
הסמכה בלעדית exclusive listing -
הורדת מחיר (2) ) (price reducing -
הסערת מוחות brain storming -
הזדמנות שיווקית marketing opportunity -
הסרת שמנת skim off the cream -
הזמנה purchase order -
העברה transit -
הזמנה (2) indent -
העברה (2) delivery -
הזמנה דחופה emergency order -
העברה רב אנפית multiplex transmission -
הזמנה כוללת blanket order -
העדפה preference -
העדפה גלויה revealed preference -
הזמנה מראש advance order -
העדפת מותג brand preference -
הזמנה סגורה closed indent -
העלאת מחיר price raising -
הזמנה פתוחה open indent) -
העמסה loading -
העמקה בשוק penetration strategy -
הזמנה צבורה bulk order -
הזמנות לאלף orders per thousand -
הערכת מוצרים product evaluation -
הזמנת קבע standing order -
הפחתת אגורות cents off marketing -
החבר compilation -
הפחתת טיב trading down -
החזר rebate -
החזר מחדש recapture -
הפנייה referral -
החזר עלות, שיטת cost recovery method -
הפצה distribution -
הפצה בלעדית exclusive distribution -
החזרות והנחות על מכירות sales returns and allowances -
הפצה בררנית selective distribution -
החזרי ביטול cancelling returns -
הפצה המונית intensive distribution -
החלטה מקיפה extensive decision -
הפצה ישירה direct distribution -
החלטה שיגרתית routine decision -
הפצה כפולה dual distribution -
החלטת קנייה buying dedcisions -
הפצה מדלת לדלת door to door distribution -
הטבה bonus -
הפצה מוגבלת limited distribution -
הטייה הפוכה reverse bending -
הפצה עקיפה indirect distribution -
הטרדה intrusiveness -
הפצה פיסית physical distribution -
הידודי interactive -
הפצה פתוחה open distribution -
הפצה, אסטרטגית distribution strategy -
היטל עיכוב demurrage -
הפצה, מחקר distribution study -
היטל צפיפות congestion surcharge -
הפצה, מערכת distribution system -
היטל שער currency surcharge -
הפקדה bailment -
היסח דעת distraction -
הפקדת מזומן cash deposit -
היפוך מחירים backwardation -
היפרשוק hypermarket -
הפרזה thypergoleqthype -
היצע supply -
הפרכה, אסטרטגית refutation strategy -
היצע וביקוש supply and demand -
הפרשה להנחות reserve for discounts -
היצע מלאכותי artificial supply -
הפרשה לחובות מסופקים provision for bad debt -
היצף domping -
הפרשה, שיעור provision rate -
היררכיית השפעות influence hyrarchy -
הצגה presentation -
הישרדות, אוריינטצית survival orientation -
הצגת מוצר introduction of product -
היתחרות competition -
הצהרת מטען declaration of cargo -
היתחרות אוליגופוליסטית oligopolistic competition -
הצמדת מוצרים full-line forcing -
היתחרות אטומית atomistic competition -
הצעה offer -
היתחרות בכוח potential competition -
הצעה מחייבת firm offer -
הצעה מיוחדת special offer -
הצעה משוערת subject bid -
היתחרות הרסנית cutthroat competition -
הצעה נגדית counter-offer -
היתחרות הרסנית cutthroat competition -
היתחרות מאותרת located competition -
הצעה סמויה hidden offer -
היתחרות מונופוליסטית monopolistic competition -
הצעה קושרת binding offer -
היתחרות מונופוליסטית monopolistic competition -
הצעת החדרה introductory offer -
היתחרות מחירים price competition -
הצעת מחיר quotation -
היתחרות משוכללת perfect competiotion -
הצעת מכירה suggestive selling -
היתחרות משוכללת perfect competition -
הצעת מכירה מיוחדת unique selling proposition -
הצעת מכר offer for sale -
היתחרות שלא במחיר non price competition) -
היתחרות, אסטרטגיה competitive strategy -
היתיישנות דגם style obsolescence -
הצפנה encoding -
היתיישנות חומרים material obsolescence -
הצפנה (2) encryption -
היתיישנות מיוחדת extraordinary obsolescence -
הקבצה grouping -
היתכווצות, אסטרטגית constriction strategy -
הקבצת מחירים price lining -
היתכנות שיווקית marketing feasibility -
הקצאה לפי מתחרים competitive parity -
היתמחות סלקטיבית selective specialisation -
הקצאה לפירסום advertising propriation -
היתמקחות bargining -
הקצאת פירסום אזורית area by area allocation -
היתנגדות resistance -
הרחבה וגידול, אסטרטגיות expansion and growth strategy -
הרחבת מוצרים, אסטרטגית product extention strategy -
היתנהגות אקראית random behaviour -
הרחבת מותג brand extention -
היתנהגות גלויה overt behaviour -
היתנהגות לא מכוונת undeliberate behaviour -
הרחבת שווקים, אסטרטגית market extention strategy -
היתנהגות מכוונת deliberate behaviour -
הרכב קהל נחשף audience composition -
היתנהגות קונים buyers behaviour -
הרפתקה adventure -
היתנהגות שגרתית habitual behaviour) -
השאה topping -
היתנסות experience -
השאת תועלת utility maximaization -
השוואת חלופות comparison shopping -
היתקבלות, קצב acceptance rate -
השוואת שכר הובלה freight equalization -
היתקשחות שוק market hardening -
השלה tailing -
היתר clearance -
השלכה תת הכרתית subliminal projection -
היתרחבות ביקוש demand expansibility -
השלמה, מבחן completion test -
היתרשמות, חקר impression study -
השלת מוצר product tailing -
הכברת הכנסה ממכירות sales revenue maximization -
השערת מחזור חיים life-cycle hypothesis -
הכנסה יחסית, תאורית relative income hypothesis -
השפעת מוצר product effect -
הכנסה נטו net income -
השפעת תצוגה demonstration effect -
הכנסה פנויה disposable income -
השפרת טיב trading up -
הכנסה פנויה ראלית real personal disposable income -
השקפה opinion -
התאמה adjustment -
הכרה recognition -
התאמה אישית personalization -
הכרה, מבחן recognition test -
התאמת מחיר, סעיף price current clause) -
התאמת מחיר, סעיף (2) price adjustment clause -
הכרת מותג brand recognitionb -
התאמת ערוץ channel adjustment -
הכרת שוק market knowledge -
התווית אסטרטגיה strategic gating -
הלוואה loan -
התחייבות לא מובטחת unsecured liability -
התחרות competition -
הלוואה מסחרית commercial loan -
התייחסות, קבוצת reference group -
הלוואת צריכה consumption loan -
התייצבות stabilization -
התיישנות obsolescence -
המחרה חמסנית predatory pricing -
התמדה inertia -
התמקחות bargining -
המחרה כפולה dual pricing -
התנהגות behaviour -
המחרה לפי ביקוש demand oriented pricing -
התנהגות צרכן consumer behavior -
התנייה conditioning -
המחרה לפי מתחרים competition oriented pricing -
המחרה לפי עלות cost oriented pricing -
התנסות experience -
התעניינות interest -
המחרה מגבילה limit pricing -
התפשטות מותג brand expansion -
המחרה פסיכולוגית psychological pricing -
התקבלות acceptance -
התקשחות hardening -
המחרת גריפה skimming pricing -
התקשרות binder -
המחרת התאבדות kamikaze pricing -
התרחבות expansion -
המחרת חדירה penetration pricing -
התרשמות impression -
המחרת חיקוי imitative pricing -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות