לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תמורה proceeds -
תאורית תעתפ'ס aidas theory -
תמיכה carry) -
תאריך רכישה date of acquisition -
תמיכת מחירים price support -
תג (token -
תמליל copy -
תג (2) tag) -
תמלילן copywriter) -
תגובה response -
תמלילנות copywriting -
תגובה ישירה לפירסום direct response advertising -
תמסיר communique -
תגובות קוראים reader pesponse -
תמריץ incentive -
תגובות, ניתוח response analysis -
תמריץ מזומנים cash incentve -
תגובות, שיעור response rate -
תמריץ מכירות sales incentive -
תגובית tolk back -
תמריץ מסחרי trade premium -
תגובת הד feedback -
תמריצי דחיפה push incentives -
תגמולי מוכרנים salespersons reward -
תמריצי יצוא export incentives -
תדירות ממוצעת average frequvancy -
תנאי אשראי credit rtrms -
תדירות פירסום advertising frequency -
תנאי מישלוח terms of delivery -
תדירות רכישה replacement rate -
תנאי מכר termas of sale -
תדמית image -
תנאי רכישה terms of purchase -
תדפיס hard copy -
תנאי תשלום trems of payment -
תהליך נפיצות diffusion process -
תנועה מתומרצת incentivized traffic -
תהליך סיגול adoption process -
תנועה עיוורת blind traffic -
תהליך עיבוד מידע information processing process -
תנועת ייעודיים targeted traffic -
תהליך קנייה buying process -
תסדיר layout -
תהליך שיווק marketing process -
תסדיר גולמי rough layout) -
תהליך תקשורת communication process -
תסדיר מוגמר finished layout -
תובלה transport -
תסדיר מקיף comprehensive layout -
תובלה משולבת combined transport -
תסכול frustration -
תודעת מחיר price consciousness -
תסכונת פנימית inherent hazard -
תוויות דירוג grade labeling -
תווית label -
תעבורה transportation -
תוחלת חיים life expectancy -
תעבורה (2) traffic -
תוכן אינטרנטי internet content -
תעודת השגחה certificate of inspection -
תוכן דינמי dynamic content -
תעודת זיכוי credit note -
תוכן מסר message content -
תעודת חיוב debit note -
תוכן מערכתי editorial content -
תעודת יבוא import certificate -
תוכן שיווקי marketing content -
תעודת מישלוח delivery note -
תוכניה prospectus -
תעודת מקור certificate of origin -
תוכנית הפעלה action program -
תעודת מקור הופכית negative certificate of origin -
תוכנית מדף shelf event -
תעודת נזק certificate of damage -
תוכנית עמלות commission plan -
תעודת נמל port certificate -
תעודת שי gift certificate -
תוכנית שותפים affiliate program -
תעודת תכולה contents note -
תוכנית שיווק marketing plan -
תעמלני מכירות missionary salepople -
תוכנית שיווק תומכת supporting marketing plan -
תערובה warranty -
תוספות extras -
תערובה מוגבלת limited warranty -
תערובה מיכללא implied warranty -
תוספת על override -
תערובה מלאה full warranty -
תועלת utility -
תערובה מפורשת express warranty -
תועלת בעלים possession utility -
תעריף tariff -
תועלת זמן time utility -
תעריף יסוד basic rate -
תועלת חיפוש search utility -
תעריף כולל blandet rate -
תועלת כוללת total utility -
תעריף למטען כללי general cargo rate -
תועלת מבוקשת benefit sought -
תעריף מיזערי minimum rate): -
תועלת מיגוון assortment utility) -
תעריף מפלה discriminating tariff -
תועלת מידע information utility -
תועלת מיון sorting utility -
תפוצה circulation -
תועלת מערכתית system utility -
תפוצה בצובר bulk circulation -
תועלת מקום place utility -
תפוצה ברוטו gross circulation -
תועלת צורה form utility -
תפוצה בתשלום paid circulation -
תועלת שלילית negative utility -
תפוצה מבוזבזת waste circulation -
תועלת תכליתית functional utilily -
תפוצה מוגבלת controlled circulation -
תועלת, בסיס utility basis -
תפוצה ממשית effective circulation -
תופס עיין eye catcher -
תפוצה נטו net circulation -
תוצא אינבו placebo effect -
תפוצה על פי דרישה request circulation -
תוצא הילה halo effect -
תפוצה, רשימת mailing list -
תוצא חדשות news effect -
תפוצת חינם franchise circulation -
תוצא שוט פר bullwhip effect -
תפיסה עצמית, תאורית self preception hteory -
תוצר ליבה core product -
תפיסה פרסומית advertising concept -
תורות הנעה וסיפוק contents motivation theories -
תורת הנעה motivation theory -
תפיסה שיווקית marketing concept -
תורת הנעה (2) drive theory -
תפיסה שיווקית חברתית social marketing concept -
תורת למידה learning theory -
תפיסה שיווקית כוללת integrated marketing concept -
תורת עיבוד מידע information processing theory -
תפיסה, מבחן concept test -
תורת צרכים needs theory -
תפיסת מכירות sales concept -
תורת שווקים theory of markets -
תפיסת צרכן consumers perception -
תורת תורים waiting line theory -
תצוגה display -
תותב insert -
תצוגה המונית mass display -
תותב אקורדיוני accordion insert -
תצוגה חזותית visual display -
תותב חשבון bill insert -
תצוגה מלאה full showing -
תחבורה transportation -
תצוגה מעורבת jumble display -
תצוגה נודדת travelling display -
תחום תשומת לב attention range -
תצוגה, השפעת demonstration effect -
תחזוקת מותג brand maintanence -
תצוגת פנים in store demonstration -
תחזית השקפות jury of executive opinion -
תצוגת קצה end aisle display -
תחזית מכירות sales forecast -
תצורה format -
תחזית עונתית seasonal forecast -
תצפית לא מיבנית unstructural observation -
תחרות competition -
תצפית מיבנית. structural observation -
תחרותיות competitiveness -
תצפית מכנית mechanincal observation -
תיארוך dating -
תצפית משולבת combined observation -
תיארוך מיוחד special dating -
תקבול receipt -
תיארוך נידחה deferred billing -
תקופת אחריות guarantee period -
תיארוכים מראש advance billing -
תקופת גביה ממוצעת average collection period -
תיבת דואר אלקטרוני electronic mail box -
תקופת תיפעול operating period -
תיבת הצעות suggestion box -
תקן ביצוע performance standard -
תיבת תצוגה display case -
תקנון standartization -
תיווך commission trade -
תקציב אפשרות affordable budget -
תקציב יכולת all-you-can afford budgeting -
תיסחור merchandising -
תקציב מכירות sales budget -
תיסכול frustration -
תקציבאי account executive -
תיק מוצרים product portfolio -
תקציר synopsis -
תיקנון מיבני pattern standartization -
תרבות culture -
תיקרות אשראי lending celings -
תרבות מישנה sub culture -
תיקשורת אינטראקטיווית interactive communication -
תרומה, תורת contribution igeory -
תיקשורת בלתי אישית impersonal communication -
תיקשורת דיגיטלית digital communication -
תיקשורת סמויה hidden communication -
תיקשורת שיווקית MARKETING COMMUNICATION [MARCOM] -
תשואת פירסום return on aolreztiging spending [roas -
תירבות acculturation -
תשלום payment -
תכונות טכניות technical features index -
תכנון הפצה distribution planning -
תכנון ייצור production planning -
תשלום לפי ביצועים pay for performance -
תכנון מוצר product planning -
תשלום לפי הקלקה pay per click [ppc -
תכנון ממוקד משתמש user-centered design -
תלונות complains -
תשלום לפי מכירות pay per sale [pps -
תלונת הצעה טובה יותר better offer complain -
תשלום לשיעורין installment payment -
תלוש scrip -
תשלום מוקדם prepayment -
תלוש הנחה cents off coupon -
תשלום מראש advanced payment -
תלושי חג gift certificate -
תשלום נגד מיסמכים payment against documents -
תשלום עולה progressive payment -
תמהיל הפצה distribution mix -
תשלום עם ההזמנה payment wigh order -
תשלום ראשון down payment -
תמהיל פירסום advertising mix -
תת העברה underdelivery -
תמהיל קידום promotion mix -
תת פילוח subsegmentation -
תמהיל שיווק marketing mix -
תת־שוק sub-market -
תמהיל תיקשורת communication mix -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות