לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון שיווק ופירסום
 מ 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
מיבנה מסר message structure -
מיבנה שוק market structure -
מאחרים laggards -
מיבנית, גישה structural approach -
מאמינות beliveability -
מיגוון assorting -
מאמץ מיזערי, עקרון least effort principle -
מיגוון מוצרים product assortment -
מאמץ שיווקי marketing effort -
מידגם מספיק adequate sample -
מאפייני צריכה consumpion characteristics -
מאפיינים אישיים personal characteristics -
מידוף shefing -
מאפיינים גאוגרפיים geographical characteristics -
מידור infotatement -
מאפיינים סוציו-דמוגרפיים socio-demographic characteristics -
מידע מפולח segmentational information -
מאפיינים קהילתיים community characteristics -
מידע שיווקי marketing information -
מארג כלל עולמי world wide web (www) -
מידע תמציתי compacted information -
מבחן test -
מידרג צרכים hierarchy of needs -
מבחן אנלוגי analogies test -
מיושן obsolete -
מבחן אסוציאציות free association test -
מיטען cargo -
מבחן יעילות מכירות sales effectiveness test -
מיטען בצובר bulk cargo -
מבחן פנל panel test -
מיטען כללי general cargo -
מבחן קבלה audition -
מיטען סיפון deck cargo -
מבחני אריזה package testing -
מבחר variety -
מיכרז tender -
מבחר מוצרים product variety -
מיכרז בחסר buying in -
מבנה structure -
מיכרז חתום sealed bid -
מבנה אטומי atomistic structure -
מיכרז סגור closed tender -
מבצע משולב combined campaign -
מיכרז פתוח advertised bidding -
מבצע משותף co-campaign -
מיכרזים לרשיונות tenders for license -
מילכוד עלות מחיר cost price squeeze -
מגדל קופצן pop-up tower -
מגה-מותג mega brand -
מימון יבוא import financing -
מגוון assotrment\assorting -
מימון תצוגות floor plan financing -
מגוון (2) variet -
מימשך דוקומנטרי documentary draft -
מגזר ענפי industry segment -
מימשך נוכרי foreigin draft -
מגיש presentor -
מימשכי גבייה collection drafts -
מגמה עונתית seasonal trend -
מגמת מחירים price trend -
מיסחר, אזור trade area -
מגמת שוק market trend -
מיספרי תפוצה circulation guarantee -
מד צפייה peaple meter -
מיסרון short message servic [sms -
מדבקה stiker -
מיעוד פרסום advertisment scheduling -
מדבקה מתגרדת scraching stiker -
מיעון addressing -
מדבקת חלון window stiker -
מיפוי אנליטי analytic mapping -
מדד אמון הצרכנים consumer confidence index [CCI] -
מיפוי צרכנים consumers mapping -
מדד מכירות sales index -
מיפוי שוק market mapping -
מדד מעמד social class index -
מיפוי תגובות talk-beck mapping -
מדד פדיון revenue index -
מיפוי תפיסתי perceptual mapping -
מדד צפייה watching index -
מיפרט bordereau -
מדדי הצלחה Success indexes -
מיצוב positioning -
מדדי שיווק marketing indexes -
מיצוב מוצר product positioning -
מדור פירסומי advertising column -
מיצוב מותג brand positioning -
מדידה משותפת conjoint measurement -
מיצוב מחדש re positioning -
מדידת ביקוש demand measurement -
מיצוב שוק market positioning -
מדידת שוק market measurement -
מיצלם shot -
מדיה media -
מיצלם יופי beauty shot -
מדיה אופפת ambient media -
מיצלם פעולה action shot -
מדיה אלקטרונית הידודית electronic interactive media -
מיצרך product -
מדיה משולבת integrated media -
מיצרך השבוע leader price -
מדיניות אשראי credit policy -
מיצרפות aggregation -
מדיניות גביה collection policy -
מדיניות המחרה pricing policy -
מיקוד, קבוצת focus group -
מדיניות הנחות discount policy -
מדיניות חדירה market penetration policy -
מירווח mark up -
מדיניות מוצרים product policy -
מירווח מיזערי minimum markup -
מדיניות שיווקית marketing policy -
מירווח עוצמה intensity interval -
מדיסון אווניו madison avenue -
מדלת לדלת door to door -
מדלת לרציף door to peer -
מישלוח shipping -
מדף מציאות bargain counter -
מישלוח (2) shipment -
מדרג מניעים motivations hierarchy -
מישלוח בחשבון פתוח shipment on open account -
מדריך מיקוד address code guide -
מישלוח ישיר drop shipment -
מהות מותג brand essence -
מישלוח נישנה transshipment -
מהיצרן לצרכן drop shipment -
מישרד מכירות sales office -
מהמדף off the shelf -
מישרד פרסום advertising agency -
מוביל carrier -
מישרד קניות buying office -
מוביל (2) leader -
מישרד קניות עצמאי independent buying office -
מוביל חוזי contract carrier -
מוביל כללי common carrier -
מישתמש כבד heavy user -
מוביל פרטי private carrier -
מוביל ציבורי public carrier -
מודול שירותים service module -
מישתנה בלתי תלוי independent variable -
מודיעין שיווקי marketing intelligence [MI] -
מישתנה גאוגרפי geographical variable -
מודל model -
מישתנה פסיכוגרפי psychographic variable -
מודל גירוי־תגובה stimulus-response model -
מישתני שיווק marketing variables -
מודל יחידתי monadic model -
מיתוג branding -
מודל כבידה gravity model -
מיתוג מוצר product branding -
מודל כילאיים hybrid model -
מיתוג משותף co-branding -
מודל לקסיקוגרפי lexicographic model -
מיתחרים, אסטרטגית competition strategy -
מודל מפצה compensatory model -
מיתקן device -
מודל נפיצות diffusion model -
מיתקן דגל flag device -
מודל סיפי threshold model -
מודל פסיכואנליטי psychoanlytic model -
מודל צרכים של מסלאו model of Maslow's hierarchy -
מכולות containers -
מכונת מכירה vending machine -
מודל שיווקי marketing model -
מכור והחכר sell and lease back -
מודעה advertisement -
מכירה אוטומטית automatic merchendise -
מכירה אישית personal selling -
מכירה באגורה one cent sale -
מודעה מרכזית central spread -
מודעות awareness -
מודעות לוח classified advertising -
מכירה בנאמנות inertia selling -
מודעות למותג brand consciousness -
מודעות למותג brand awareness -
מכירה בתשלומים, שיטת instaliment sale method -
מודעות נעזרת aid awareness -
מכירה גרועה bad selling -
מודעות, מיבחן brand consciousness -
מודעות, רמת awareness level -
מכירה ישירה direct seling -
מודעת בית house ad -
מכירה כללית clearance sale -
מודעת בלון balloon copy -
מכירה מבית לבית door to door selling -
מכירה מוחלטת absoluter sale -
מכירה מערכתית systems selling -
מוטיווציה motivation -
מכירה מקוונת on-line selling -
מוכר seller -
מוכר זמן time seller -
מוכר שטח space seller -
מוכרן salesperson -
מכירה נכונה good selling -
מוכרנות salesmanship -
מכירה עוקפת backdoor selling -
מולטימדיה multimedia -
מומחיות, גישת expert approach -
מונהגים foolowers -
מכירה על פי תיאור sale by description -
מונופול monopoly -
מכירה עתידית forward selling -
מונופול טהור pure monopoly -
מונופול מושלם perfect monopoly -
מונופול מפלה discriminating monopoly -
מונופול משאבים אסטרטגיים strategic resource monopoly -
מונופול פטנט patent monopoly -
מונופול קונים buyers monopoly -
מונופסון monopsony -
מכירה פירמידית pyramid selling -
מכירה צולבת cross sale -
מוניטין קישור link reputation -
מכירה קמעונאית retail selling -
מוסיקת רקע background music -
מכירה קצרת מועד short term sale -
מוסר תשלומים payments ethic -
מכירה רגילה normal sale -
מועד הספקה delvery date -
מכירה רכה soft sell -
מועד התקשרות attachment date -
מכירה, גישת sales concdept -
מועד מסירה delivery date -
מכירה, תהליך selling process -
מועדון לקוחות customers club -
מכירות החלפה replacement sales -
מועמד prospect -
מועצת שיווק marketing board -
מכירות, אזור sales territory -
מוצר product -
מכירת חיסול liquidation -
מוצר אידיאלי ideal product -
מכירת יתר sold over -
מוצר בר קיימא durable goods -
מכירת לוויין setelite sell -
מכירת מעבר moving sale -
מוצר גמיש elastic product -
מכירת מצוקה distress selling -
מוצר דחף impulse goods -
מכסה quota -
מוצר הומוגני homogenuous product -
מכפיל מכירות sales multiplier -
מוצר חדש, המחרת new product pricing -
מכפיל מכירות תפעולי operating sales multiplier -
מוצר יוקרה prestigeusus product -
מכר sale -
מוצר יסודי fundamental product -
מכרז tender -
מוצר כלה non durable god -
מכשול drawback -
מוצר לא גמיש inelastic product -
מכתב אשראי letter of credit -
מוצר לדרך on-the-go -
מכתב אשראי בלתי חוזר irrevocable letter of credit -
מוצר לפי מידה custom-made product -
מכתב אשראי בר ביטול revocable letter of credit -
מוצר מדף shelf product -
מכתב אשראי חוזר revolving letter of credit -
מוצר מותגי brand name product -
מלאי stock -
מוצר מיתבלה perishable goods -
מלאי איטי slow moving inventory -
מוצר משולב joint product -
מלאי ביטחון buffer stock -
מוצר סופי end product -
מלאי בסיסי. basic stock -
מוצר פטנטי proprietary article -
מלאי מערכות closed stock -
מלאי מת dead stock -
מוצר קידום promotional product -
מלאי סגור closed stock -
מוצר רך soft goods -
מלאי סגירה ending inventory -
מוצר, גישת product concept -
מלאי סחורות merchandize inventory -
מוצרי חיפוש shopping goods -
מלאי סטטי static inventory -
מוצרי ייחוד specialized goods -
מלאי עיסוק stock in trade -
מוצרי מותרות luxury goods -
מלאי קדמי forward stock -
מוצרי מעמד positional goods -
מלאי רציני deep stock -
מוצרי נוחות convenience goods -
מלאי שוויק staple stock -
מוצרי צריכה consumer goods -
מוצרים משלימים complementary goods -
מלכוד עכברים mouse trapping -
מוצרים תחליפיים substitute goods -
מוקד טלפוני call center -
מלל text -
מוקד עורפי back office -
מלל סמוי hidden text -
מושגי, מבחן concept testing -
מלל קישור anchor text -
מותג brand -
מותג אגפי flanker brand -
מותג ארצי national brand -
ממוצע קהל נחשף average audiance -
מותג ביתי house brand -
ממוקד ללקוח customer focused -
מותג חליפי alternative brand -
ממסרים דחויים defferred instruments -
מותג יצרן manufacturer's brand -
ממתיק sweetener -
מותג כולל blanket brand -
מנהיג leader -
מותג מישפחתי family brand -
מנהיג דעה opinion leader -
מותג מפיץ distributor's brand -
מנהיג הפסד loss leader -
מותג סוחר dealer brand -
מנהיג הפצה distribution channel leader -
מותג פרטי individual brand -
מנהיג, המחרת leader pricing -
מותג פרטי (2) private brand -
מנהיגות מחירים price leadership -
מזווה, ביקורת pantry audit -
מנהיגי דעה opinion leaders -
מזומן לפני מסירה cash before delivery -
מנהל אומנותי art director -
מזומן נגד מסירה cash on delivery -
מנהל יצירתי creative director -
מזומן נגד מסמכים cash against documents -
מנהל מכירות sales manager -
מזומן עם ההזמנה payment with order -
מזון נוחות convenience foods -
מנהל סחורות merchandise manager -
מחאה ימית sea protest -
מנהל פרסום advertising manger -
מחדל הספקה delivery failure -
מנהל שיווק marketing manager -
מחזור חיי מוצר product life cycle -
מנוי subscriber -
מחזור חיי משפחה family life cycle -
מנורה קטודית (cathode ray tube (ret)) -
מחזור מכירות volume turnover -
מניע motive -
מחזור עסקה transaction cycle -
מניע תת־הכרתי unconscious motive -
מניעי חסות patronage motives -
מס מכירות sales tax -
מחיר אזורי zone price -
מס מצטבר cumulative tax -
מס נמל harbour dues -
מחיר אחיד common pricing -
מס קניה purchase tax -
מחיר אספקה render price -
מסגלי חידוש innovation adopters -
מחיר ארצי national rate -
מסגלים מוקדמים early adopters -
מחיר בדולרים american parity -
מחיר ביטוח דמי הובלה ועמלה cost insurance freight and commission -
מסגלים, קטגוריות adopters categories -
מחיר ביטוח דמי הובלה, עמלה וריבית cost insurance freight commission and interest -
מחיר ביטוח הובלה ומטבע cost insurance freight and exchange -
מסחר אלקטרוני electronic commerce {ec -
מחיר ביטוח והובלה cost insurance and freight -
מחיר ביקוש demand price -
מסיבת עיתונאים press conference -
מחיר במועד המשלוח price prevailing at the date of shipment -
מסירה delivory -
מחיר במזומן cash price -
מסירה בחסר short delivery -
מחיר במחסן ex-warehouse -
מסירה בחסר (2) underdelivery -
מסירה ישירה direct delivery -
מסירה לקויה bad delivery -
מסירה מיידית spot delivery -
מסירת מכר delivery of sale -
מחיר בסיסי base price -
מסמך מקורי original document -
מסמכי משלוח shipping documents -
מסמכים נגד קיבול documents against acceptance -
מסמכים נגד תשלום documents against payment -
מחיר בשקלים shekel price -
מסע פרסום campaign -
מחיר גבולי limit price -
מחיר גיאוגרפי geographical price -
מסע רב-מטרות multiple purpuse trip -
מחיר גלוי oper price -
מסע ריווי saturation campaign -
מחיר ד.ד./אספקה עד למזח (delivered docks price (d.d.)) -
מסר message -
מחיר הובלה ספוג absorbed feight price -
מסר המוני mass appeal -
מחיר הוגן fair price -
מסר חיובי positive appeal -
מחיר היצע supply price -
מסר ישיר direct message -
מחיר היתמקחות negotiated price -
מסר מחירי price appeal -
מחיר הסתייגות reservation price -
מסר מפחיד fear appeal -
מחיר העברה transfer price -
מסר מפריך refutational message -
מחיר התחלי initial price -
מסר משווה comparative meassage -
מחיר והובלה cost and freight -
מסר נוסטלגי nostalgy message -
מחיר חוזי contract price -
מסר ענפי generic appeal -
מחיר חופשי free price -
מסר עקיף indirect message -
מחיר יחידתי unit price -
מסר רב משמעי ambiguous message -
מחיר יסודי basic price -
מסר רגשי emotional message -
מחיר יעד target price -
מסר שלילי negative appeal -
מחיר יצוא export price -
מסר תבונתי intellectual message -
מחיר ירוד cut rate -
מסר תומך supportive message -
מחיר כולל all round price -
מסרון sms -
מחיר כפול dual price -
מעבר לדלפק over the counter -
מחיר לוקו price loco -
מעגל קנייה buying cycle -
מחיר לכמות כלשהי any quantity price -
מעורבות involvement -
מחיר ללא מכס duties on buyers account -
מעורבות גבוהה high involvement -
מחיר לצרכן consumer price -
מעורבות נמוכה low involvement -
מחיר מבוקר controlled price -
מעין מונופול quasi-monopoly -
מחיר מבוקש asking price -
מעל הקו above the line -
מחיר מבצע special price -
מעל לקו above the line -
מחיר מדוד meter rate -
מעל לקפל above the fold -
מחיר מובטח guaranteed price -
מעמד בשוק market position -
מחיר מומלץ לצרכן recommended retail selling price -
מחיר מופחת knocked down price -
מעמד לכרזון banner stand -
מחיר מזערי minimum price -
מעמד, מדד social class index -
מחיר מחושב computed price -
מענק הוצאות expense allowance -
מחיר מחייב firm price -
מענק יצוא export bounty -
מחיר מחירון list price -
מענק קידום promotional allowance -
מחיר מינהלי administreted price -
מעצב stylist -
מחיר מינימום minimum price -
מעצב אומנותי art director -
מעצורי תקשורת communication blocds -
מחיר מכירה selling price -
מעקב follow up -
מחיר מסירה landed price -
מעקב, שיטת traching method -
מחיר מפוקח controlled price -
מעקף, אסטרטגית bypass attack strategy -
מחיר מקובל customary price -
מערך חנות store layout -
מחיר מקומי local rate -
מערך מידע שיווקי (ממ"ש) marketing information system -
מחיר מרבי (maximum price -
מערך מכירה selling oriented system -
מחיר משולב combination rate -
מערך סוכנויות general agency ststem -
מחיר משוער price subject) -
מחיר משוער (2) nominal price -
מערכות חוזיות contractual ststems -
מחיר משתנה variabler price -
מערכות נשלטות administered systems -
מחיר נומינלי nominal price -
מערכת הפצה distribution system -
מחיר נטו net frice -
מערכת חברתית social system -
מחיר נקודת מוצא base point pricing -
מערכת מידע שיווקי (ממ"ש) marketing information system -
מחיר נתמך supported price -
מחיר ס"י c & i price -
מערכת ניהול תוכן content managing system [cms -
מחיר ס"ף c & price -
מערכת נסיבות מתאימה reght set of circumstances -
מחיר ס"ף ופריקה c & f liner terms -
מערכת שווקים market stystem -
מחיר סופי לצרכן release price maintenance -
מערכת שיווק mardeting ststem -
מחיר סי"ף CIF price -
מערכת תומכת support ststem -
מחיר סי"פה CIFE price -
מחיר סיטונאי wholesale price -
מפה תפיסתית preceptual map -
מחיר סיפ"ס CIF & C price -
מפיץ distributor -
מחיר סיפ"סי CIFCI price -
מפיץ בלעדי exclusive distributor -
מחיר סמלי nominal price -
מפיק producer -
מפיק בפועל acting producer -
מפנה referrer -
מפקח supervisor -
מחיר עלות cost price -
מפקח חשבון account supervisor -
מחיר עלות ועוד cost plus pricing -
מפרסם advertisor -
מחיר פא"ס FAS price -
מפת מותג brand concept map -
מחיר פו"א FOA price -
מפתח הצפנה encryption key -
מחיר פו"ב fob price -
מצב מכירה selling situation -
מחיר פו"ב במחסן FOB strowed and trimmed -
מצב צריכה conssumption situation -
מחיר פו"ב בערובה FOB destination warehouse -
מצב קנייה buying situation -
מצב תיקשורת communication situation -
מחיר פו"ט FOT price -
מצג presentation -
מחיר פו"ר FOR price -
מצג (2) exhibit -
מחיר פרנקו franco delivery -
מצג מוכן canned presentation -
מחיר פרסומי advertised price -
מצג מכירה sale presentation -
מחיר צל shadow price -
מצג מתוכנן planned presentation -
מחיר צפוי anticipated price -
מצגת presentation -
מחיר קבוע fixed price -
מציאה bargain -
מחיר קוסט פלוס cost plus pricing -
מצלמת הנפשה animation camera -
מחיר קטלוגי list price -
מצרפות aggregation -
מחיר קמעונאי retail price -
מקבל receiver -
מחיר קמעונאי קבוע fixed resale price -
מקדם promoter -
מחיר קנייה purchase price) -
מקדמה advance) -
מחיר קרן prime cost -
מקדמה (2) down payment -
מחיר קשיח sticky price -
מקום place -
מחיר שוק market price -
מקום מסירה point of delivery -
מחיר שוק פתוח open market price -
מקור source -
מחיר תגובה trigger price -
מקור (2) original -
מחיר תקני standard price -
מקור מידע information socrce -
מחיר תקרה ceiling price -
מקור מסר message source -
מחירון price list -
מקרו־שיווק macro marketing -
מחירון מנחה guiding price list -
מראה חד צדדית one way mirror -
מחירי אספקה אזוריים regional render prices -
מרווח margin \ mark-up -
מחירי אספקה אחידים uniform render prices -
מרווח מחיר - עלות price-cost margin -
מחירי פרסום advertising rates -
מרחב מוצר product space -
מחירי קסם magic price -
מרחב ניסיון field of experience -
מחירים שוטפים price current -
מרכז הזמנות call center -
מרכז השקעות investment center -
מחלק distributor -
מרכז מבקרים visitors center -
מחלקת פרסום advertising department -
מרכז קניות shopping center -
מחלקת שירות service department -
מרכיבי הנעה motivation components -
מחסום אדישות indiffernece barrier -
מרציף לדלת peer to door -
מחסום לחץ presure barrier -
מרציף לרציף peer ot peer -
מחסום תקשורת communication barrier -
מרקום MARCOM -
מחסור shortage) -
מרתף מציאות bargain basement -
מחסנית cartridge -
משא ומתן טלפוני negotiations by telephone -
מחקר איכותי qualitative research -
משא ומתן מסחרי commercial bargaining -
מחקר הפצה distribution study -
משוב קדם תקשורת precommunication feed in -
מחקר מניעים motivation research -
משווק marketer -
מחקר מתאר descriptive research -
משחק תפקידים role playing -
מחקר עמדות attitude research -
מחקר צרכנים consumer research -
משיכת מידע information drowing -
מחקר שווקים market research -
משך קיום durability -
מחקר שיווק market research -
משכנעים סמויים hiddrn persuaders -
מחקר תצפית observation reaserch -
משמעויות, גישת meanings approach -
מחקרי הפעלה activation research -
משפחה family -
מטבע חוץ, סיכון foreign exchange risk -
משק בית household -
מטען cargo -
משקל חשיפה advertising weight -
מטען קדמי front load -
משרד office -
מטרה, המחרת target pricing -
משרד מתאם agency of record -
מיבדק inquiry test -
משתמש user -
מיבחן אריזה package test -
משתנה variable -
מיבחן הכרה recognition test -
מתווך middleman -
מתווכים-סוכנים middleperson agent -
מיבחן זכירה recall test -
מיבחן מודעות awareness test -
מיבחן מושגי product concept testing -
מתחרה competitor -
מתחת לקו below the line [btl -
מיבחן עיוור blind product test -
מיבחן פיסיולוגי physiological test -
מתכנן planner -
מיבחן שוק mardet test -
מיבחן תגובות inquiry test -
מתכנן יצירתי creative planner -
מתקן device -
מיבחר מוצרים product variety -
מתקפה attack -
מיבנה מחירים price structure -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות